تن پوش ALIEN 5MM

تن پوش ALIEN 5MM

جدار خارجی: Nylon

جدار درونی: Nylon

زیپ: YKK

مچ دست و پا: سیستم حلقه seal

کلاه: متصل به جلیقه با سیستم تخلیه هوا