جلیقه زیر لباس BODY

جلیقه زیر لباس  BODY

3 میلیمتر با خط بندی دو طرفه