جلیقه زیر لباس SHORT VEST

جلیقه زیر لباس  SHORT VEST

2 میلیمتر جلیقه زیر لباس