موقعیت مکانی شرکت توسعه تجهیزات غواصی ایرانیان

تن پوش شرتی SEAC CIAO 2.5mm

تن پوش شرتی  CIAO 2.5MM

کوتاه

زیپ جلو

پوشش آسان

مناسب اسنورکلینگ و کلیه فعالیت های آبی